Google cũng sử dụng Viral marketing

Đoạn phim lan truyền trên mạng Youtube cho thấy Google cũng đã bắt đầu sử dụng…