Công cụ phát hiện việc spam search engine

Công cụ này phân tích một trang web, tìm kiếm các đặc điểm mà công cụ…